Pretvornik valut

Analiza trga in ocenjevanje povpraševanja

Analiza trga in ocenjevanje povpraševanja je ena izmed najpomembnejših nalog poslovodstva podjetja, tako iz vidika določanja cen in obsega proizvodnih zmogljivosti, kot tudi iz vidika izbire izdelkov, ki jih bo podjetje proizvajalo. Namreč, poleg same organizacije trga, na katerem deluje podjetje, je ključno vprašanje ravno ocenjevanje individualne funkcije povpraševanja. V praksi se večina podjetij naslanja na preprosto ocenjevanje povpraševanja "prek palca", tudi zato, ker je zbiranje potrebnih podatkov za natančnejše analize relativno drago. Vendar pa se predvsem večja podjetja želijo bolje informirati o tem, kak­šno povpraševanje po svojih izdelkih lahko pričakujejo. Na razpolago imajo več metod za ocenjevanje funkcije povpraševanja: Metoda intervjujev in anketiranja. Ta metoda temelji na anketiranju dejanskih in potencialnih kupcev določenega izdelka podjetja, pri čemer se vprašanja osredotočajo na reakcije potrošnikov na spremembe cene, spremembe v značilnosti izdelka, itd. Pri tem lahko podjetje anketira bodisi vzorec obstoječih kupcev, vzorec naključno izbranih potrošnikov, lahko pa se osredotoči na določeno skupino kupcev (t.i. fokusna skupina). Pri tem pogostokrat pri takšnih analizah trga podjetjem pomagajo poseb­ne agencije za raziskave trga, zavedati pa se je treba, da ima takšen pristop precej pomanjkljivosti, ki so vezani na pristranskost dobljenih odgovorov, nizko odzivnostjo anketirancev, opredelitvijo reprezentativnega vzorca, ipd. Metoda eksperimentiranja s potrošniki. Bistvo te metode je, da se na izbranem vzorcu potrošnikov poskuša umetno simulirati njihovo obna­šanje in nakupne navade, kar predstavlja osnovo za ocenjevanje funkcije povpraševanja. Podobno kot prejšnja metoda ima tudi ta glavno pomanj­kljivost v tem, da lahko v eksperimentu potrošniki odreagirajo popolnoma drugače kot v realnem življenju. Več na: pr etvornik enot